Tel. 02-346-5167

PROJECT : หอประชุมกองทัพบก

ที่ตั้งโครงการ

ข้อมูลโครงการ

งานหอประชุมกองทัพบก บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งโคมไฟภายในอาคาร อาทิเช่น LED Downlight, Strip light, Fluorescent


Highlight ในโครงการ

งานหอประชุมกองทัพบก บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการติดตั้งโคมไฟภายในอาคาร